Web Services amb Pyramid i Cornice

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Web services: teoria[modifica]

Un web service és un servei al que se li poden fer consultes a través del protocol HTTP o HTTPS.

No té perquè respondre HTML, i el més habitual és que no ho faci, ja que ens complicarà el parsejar les dades i introduir-les al nostre programa. És més habitual utilitzar JSON (en altres tecnologies s'utilitza XMLRPC -Java- o SOAP -Microsoft-).

Per Python/Pyramid treballarem amb JSON: wikipedia i json.org.

Avantatge de JSON: té la mateixa sintaxi (o molt semblant) a les estructures de dades de Python:

 • Strings entre cometes:
  "això és una cadena de caràcters"
 • Llistes o arrays amb claudàtors
  [1, 4, "hola", 3.5]
 • Diccionaris o arrays associatius (en JSON en diuen "objects") amb claus
  { "nom":"Xavier", "cognom1":"Sánchez" , ... }
 • Booleans: true i false (en minúscules, aquest no és com en Python :(
 • ...


Web Services a Pyramid: llibreria Cornice[modifica]

Package: Cornice

Preparant scaffolds/buildout[modifica]

Abans de començar cal crear un nou projecte amb Pyramid (Buildout) i cal afegir la llibreria cornice al buildout.cfg.

Teniu 2 opcions:

 1. Instal·lar el cornice al vostre virtualenv, amb el què es crearà una nova plantilla que podeu utilitzar creant un nou scaffold per cornice:
  (env) $ pcreate -t cornice nomprojecte
 2. Si volem incorporar cornice a un projecte Pyramid amb Buildout, cal modificar:
  • __init__.py , cal afegir:
     config.include("cornice")
  • Afegir la llibreries cornice i PasteDeploy al buildout.cfg.
  • setup.py : als "requires" cal afegir "cornice", "PasteScript" i "waitress".
  • NOTA: no cal instal·lar cornice al virtualenv si només treballem amb buildout.
  • NOTA2: si estem testejant els serveis ens convé desactivar la "pyramid_debugtoolbar". Ho pots fer traient-la del development.ini o bé engegant la versió de producció (production.ini) on la toolbar no apareix als includes.


Desenvolupant el web service[modifica]

Anem al lío:

 • Recorda que treballarem amb JSON: wikipedia i json.org.
  Altres tecnologies: Java utilitza XMLRPC, i Microsfot SOAP.
 • Doc.oficial: http://cornice.readthedocs.org
 • Interessant i essencial el "Quick Start for people in a hurry" (emmagatzema objectes JSON), però hi ha un error: on diu _VALUES.set(...) en realitat ha de ser:
  _VALUES[key] = json.loads(request.body)

En aquest exemple tenim un diccionari (_VALUES) on anem enregistrant dades per POST. A través de GET podem obtenir de nou aquests valors.

Arranquem el servei amb la versió de producció (no té la pyramid_debugtoolbar i ens anirà millor per depurar algunes pàgines):

$ bin/pserve production.ini


Testejant el servei amb CURL[modifica]

Els serveis es poden provar des de la línia de comanda amb comanda curl (instal·leu-la amb apt-get). Consulta el man o també manual curl online.

 • OJU amb JSON i curl, les cometes han de ser simples per encapsular el string de la comanda, i dobles pels elements:
  $ curl http://el/meu/servei -d '{"nom1":"valor1",...}'
 • Més opcions curl: -X {GET|POST|PUT}

Exemples

Exemples amb el cas del "Quick start for people in a hurry", si arrenquem el test des d'un Buildout:

 • POST: (afegint -d a "curl")
  • Insertem el string "manel" en la clau (key) "nom":
   $ curl http://localhost:6543/values/nom -d '"manel"'
  • Insertem la llista [1, 5, 3.5, "hola"] en la clau "cosetes":
   $ curl http://localhost:6543/values/cosetes -d '[1, 5, 3.5, "hola"]'
   NOTA: para atenció en què la llista és format JSON, que és exactament igual al de les llistes de Python. Si cometem algun error de sintaxi el servei ens tornarà "false".
 • GET: (sense paràmetres al "curl", a part de la URL)
  • Extraiem el valor de la clau "nom" (ens ha de tornar "manel"):
   $ curl http://localhost:6543/values/nom


Per veure que no funciona qualsevol cosa, podem insertar una booleana:

$ curl http://localhost:6543/values/prova -d 'true'

...i el servei ens respondrà "true" (= "tot ha anat bé")

Però si insertem un valor qualsevol (sense cometes, per tant NO és un string):

$ curl http://localhost:6543/values/prova -d 'truexx'

...el servei ens respondrà "false" (= "alguna cosa ha anat malament", en particular no s'ha descodificat com a JSON vàlid).


Cridar un web service des d'un altre mòdul Python[modifica]

Per fer crides des d'un altre mòdul de Python tenim bàsicament 2 llibreries:

 • urllib: més senzilla i ja ve incorporada al sistema per defecte (no cal instal·lar res).
 • Llibreria PycURL: ens permet fer crides des de python amb cURL.
  • Oju: s'ha d'instal·lar al sistema (o al virtualenv) i cal afegir prèviament els paquets: python2.?-dev i libcurl4-gnutls-dev
  • Després ja es pot instal·lar amb
   $ easy_install pycurl