Buildout

De Cacauet Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Buildout és un sistema que ens permet elaborar projectes sense dependre de les versions dels paquets instal·lats en el sistema.

http://www.buildout.org

Quan en un mateix servidor conviuen diferents serveis o sites, les versions de l'intèrpret i dels packages per executar els scripts pot variar, el què ens podria portar a incompatiblitats, ja que el sistema sovint no pot gestionar disposar diverses versions alhora.

La conclusió és què no és bo refiar-nos de les versions dels paquets instal·lats en el sistema i descarregar els paquets que requereixi el nostre projecte en el nostre directori particular, i fer ús d'aquests directament sense utiltizar els de sistema.

Al sistema convé tenir només l'intèrpret i prou (en el nostre cas Python), sense packages, o amb els mínims possibles.

Aquests "mínims possibles" solen ser distribute, setuptools i virtualenv per Python.

De fet, en un entorn de desenvolupament podiem utiltizar virtualenv per solucionar aquest problema, però no pel sistema en producció.


Buildout per Python-Pyramid[modifica]

Anem a instal·lar el sistema de buildout per Pyhton i per un projecte Pyramid.

Pre-requisit: tenir Python al sistema. SENSE CAP PACKAGE. Com que no es poden eliminar si no és "a mà", potser és més convenient fer una instal·larció neta del S.O. nostre servidor. Si es volen eliminar els python-eggs (packages) del sistema (en general instal·lats amb easy_install o pip), es pot intentar eliminar-los esborrant-los del seu directori:

/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages
/usr/local/lib/pythonX.Y/dist-packages

Exemple de referència[modifica]

Podeu descarregar el projecte Egipcis de GitHub com a exemple:

https://github.com/emieza/egipcis

Per descarregar-lo, construir-lo i arrencar el servidor:

$ git clone https://github.com/emieza/egipcis.git
$ cd egipcis
$ python bootstrap.py
$ bin/buildout
$ bin/pserve development.ini


Entorn de desenvolupament[modifica]

El què anem a fer és per a l'entorn de desenvolupament. A l'entorn de producció no cal, ja que transferirem el buildout sencer (amb git o svn o per scp) un cop testejat:

 1. (opcional): instal·lar i posar a punt un virtualenv amb Pyramid (per crear el scaffold Pyramid).
 2. Instal·lar el buildout: http://www.buildout.org/en/latest/install.html (anar directament al pas 2) LINK ACTUALTIZAT
 3. Iniciar el projecte (pas 3): buildout init
 4. Descarregar el bootstrap.py d'aquí: http://downloads.buildout.org/2/bootstrap.py (el del tutorial està "deprecated")
 5. Crear carpeta "src" sota la qual posarem el projecte
   $ mkdir src
 6. Anar dins la carpeta "src" i crear un projecte Pyramid (en aquest exemple: myapp): http://docs.pylonsproject.org/projects/pyramid/en/latest/narr/project.html
  NOTA: amb el pcreate ja n'hi ha prou, no feu el setup, ens pot portar problemes.
 7. Traslladar els .ini del Pyramid a l'arrel del buildout.
 8. Anar a l'arrel del buildout i crear buildout.cfg. Utilitzeu l'exemple al final d'aquest tutorial.
 9. Construir el projecte (ULL!: aquí potser millor NO utilitzar el virtualenv: feu deactivate primer):
$ deactivate
$ python bootstrap.py
$ bin/buildout -v

I ja podrem executar el nostre projecte Pyramid amb:

$ bin/pserve development.ini

Enllaç WSGI/Apache[modifica]

A l'entorn de producció caldrà afegir un enllaç amb WSGI/Apache. Ja l'hem vist a l'hora de crear un projecte amb els scaffolds de Pyramid, però en aquest cas és una mica més elaborat perquè requereix carregar els packages dels directoris del buildout (eggs).

Per sort, no cal fer gran cosa perquè tenim un recipe estàndard que ho resoldrà per nosaltres: el collective.recipe.modwsgi. Una recipe és un plugin pel buildout, amb utilitats comunes que s'utilitzen sovint, com és el cas de l'enllaç amb WSGI.

Per més detalls dels recipe i una llista: http://www.buildout.org/docs/recipelist.html

El que ens interessa és el què correspon a la secció [mywsgiapp] del buildout.cfg de més avall:

[mywsgiapp]
recipe = collective.recipe.modwsgi
eggs = myapp
    Paste
    PasteDeploy
config-file = ${buildout:directory}/production.ini

Aquesta secció és innecessària a l'entorn de desenvolupament, tot i que es sol posar per testejar l'aplicació amb l'Apache.

Entorn de producció[modifica]

El més convenient és tenir una instal·lació "fresca" del S.O. i només tenir els packages imprescindibles al sistema (la resta els carregarem al directori del projecte amb buildout):

 • pip : http://www.pip-installer.org/en/latest/installing.html
  • Descarregar get_pip.py i executar-ho com a root/sudo
 • distribute + setuptools:
  $ sudo pip install --upgrade distribute
 • Eines de desenvolupament per compilar acceleracions de Python:
  $ sudo apt-get install python-dev

Un cop el projecte estigui desenvolupat i testejat en local, el podem posar en producció copiant els arxius i carpetes pertinents (no totes, que no cal i no convé, llegiu "notes sobre GIT" al final) al servidor públic. Un cop fet, podem reconstruïr el projecte amb:

$ python bootstrap.py
$ bin/buildout -v

...i configurant l'Apache per utiltizar l'aplicació wsgi que ha creat el collective.recipe.modwsgi (l'arxiu està dins la carpeta parts/mywsgiapps/wsgi). Aquest script generat s'assegurarà que agafa les llibreries descarregades a eggs i no les del sistema.

Llegeix també les "notes sobre GIT" al final del l'article, és important guardar només els arxius essencials i no els que no calen.


Exemple d'arxiu buildout.cfg per a Pyramid[modifica]

Exemple d'arxiu buildout.cfg per Pyramid:

[buildout]
# secció principal on situem la nostra aplicació (sota src)
develop = src/myapp
# mòduls dels que consta el projecte a part del de desenvolupament
parts =
	mywsgiapp
	pyramid
# directori on es descarreguen els packages (eggs)
eggs-directory = eggs
# el nostre egg
develop = src/myapp
 
 
[mywsgiapp]
# modwsgi ens facilitarà l'enllaç del WSGI/Apache amb el nostre buildout
recipe = collective.recipe.modwsgi
eggs = myapp
    Paste
    PasteDeploy
config-file = ${buildout:directory}/production.ini
 
[pyramid]
# el mòdul zc.recipe.egg ens permetrà instal·lar els eggs necessaris pel projecte
# també genera els scripts necessaris a bin/ com pserve, etc.
recipe = zc.recipe.egg
dependent-scripts = true
eggs =
  pyramid
  waitress
  Paste
  PasteDeploy
  nose
  WebTest
  pyramid_debugtoolbar
  myapp
 
interpreter = py

Comentaris:

 • Totes les llibreries necessàries pel projecte es poden posar a la llista "eggs" del zc.recipe.egg . Buildout les descarregarà i les instal·larà adequadament per poder-se executar després.
 • ...

Notes sobre GIT/SVN[modifica]

Com ja sabeu GIT o SVN serveixen per fer control de versions del software. És important no copiar en el repositori els arxius que es generen amb els scripts. Així, cal generar un arxiu .gitignore a l'arrel del projecte on li direm quins arxius no s'han d'incloure en el sistema de versionat. Un exemple podria ser aquest:

.DS_Store
*.pyc
.bzr
.bzrignore
bin
eggs
develop-eggs
parts
.mr.developer.cfg
.installed.cfg


Per afegir el projecte sencer al repo creeu el repositori a github.com, allà apareixeran les comandes necessàries per pujar el vostre projecte Buildout.

Inicialitzem el projecte (es crea carpeta .git):

$ git init

Si heu col·locat correctament l'arxiu .gitignore , només caldrà que feu això per afegir tots els arxius pertinents:

$ git add "*"

i després commit i push:

$ git status
$ git commit -a
$ git remote add origin https://github.com/<usuari>/<nomdelprojecte>.git
$ git push -u origin master

Ale!!

Problemes amb el joc de caràcters UTF-8[modifica]

En producció, quan integrem en Apache, apareixen problemes de la codificació per defecte (ASCII). La volem canviar a "utf-8".

Cal editar /usr/lib/pythonX.Y/sitecustomize.py i afegir:

import sys
sys.setdefaultencoding('utf-8')


Notes sobre GAE (Pyramid-Appengine)[modifica]

Si has treballat sobre Google App Engine hi ha algunes diferències a solventar si volem passar codi fet en Pyramid "normal" (scaffold starter) respecte el Pyramid_appengine (scaffold starter_appengine).


Si hem desenvolupat en Pyramid i volem passar-ho a GAE cal tenir en compte:

 • Els decorators @ no funcionen (potser us funciona en desenvolupament local, però poden fallar en producció, al menys en la v.1.8.x de GAE).


Si hem desenvolupat en GAE i volem passar a Pyramid "normal":

 • La configuració sense decorators no té problema.
 • Cal afegir la plantilla "jinja2" al buildout.py
 • Cal arreglar els "entry_points" (són diferents en GAE). Es pot fer de 2 maneres:
  1. En __init__.py, enlloc de la funció make_app() ha de ser main(global_config, **settings)
   Millor afegir la funció main i dins d'ella fer return make_app()
  2. O bé en setup.py, deixar el paràmetre entry_points="" NO FUNCIONA


Més encara[modifica]

Llista de ...TODO...:

 • diversos eggs en un mateix buildout. Afegir a setup.py:
   packages=find_packages('src'),
   package_dir = {: 'src'},
 • ...