PyQt: Timers i pilotes rebotant

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Exercici de pilota rebotant dins d'una pantalla.

L'implementem en PyQt (Python amb les llibreries Qt).


Introducció

Cal haver fet abans l'exercici PyQt: pintar dintre d'un widget.

Tindrem d'entrada una pantalla com aquesta però enlloc del controlar la posició de la pilota controlarem la velocitat. La pilota es mourà i rebotarà per les parets.

Qt-piloteta1.png


Timers

Per poder moure la pilota necessitareu un Timer: un temporitzador que regularment faci una crida a una funció, en el nostre cas per repintar la pantalla. En cada execució pintarem la pilota recalculant les seves noves coordenades i així crearem el moviment.

Disposem de diverses llibreries:

 • Threading lib (pròpia de Python): té l'avantatge que ve integrada i que no cal instal·lar res. En el nostre cas té diversos desavantatges:
  • No té prou precisió temporal.
  • En realitat és un timeout és a dir, que s'executa un cop i prou. Nosaltres volem una crida cada cert interval de temps. És clar que podriem elaborar un timer repetitiu, però serà més senzill utilitzar el Timer de Qt.
 • Qt: http://doc.qt.digia.com/4.7/qtimer.html
  • El QTimer és repetitiu, seleccionem el temps entre crides amb setInterval() (d'entrada recomanem cada 20 ms).
  • Per utilitzar-ho caldrà que connectem la SIGNAL timeout() del timer al SLOT repaint() del QWidget (pel nostre cas, Pantalla, si heu seguit l'exemple).
  • Controlem el timer amb les funcions start() i stop()


Objecte Pilota

Farem les coses bé. Crearem un objecte Pilota que contindrà els següents atributs:

float
 • posx
 • posy
 • velx
 • vely
 • maxVel (de moment no el fem servir, però indicarà la màxima velocitat de la pilota)
 • color
 • tamany

I tindrà els següents mètodes:

 • pinta ( QPainter )
 • actualitza_pos ( amplada, alçada )
 • setVelX ( valor )
 • setVelY ( valor )


L'objecte Pantalla tindrà un objecte Pilota a dins, que gestionarà el seu propi moviment i rebot dintre de actualitza_pos (li passarem l'amplada i alçada del widget Pantalla per adaptarnos al seu tamany i fer els rebots correctament). Per tant, ara a Pantalla.pinta() tindrem només:

 • Crear QPainter qp
 • pilota.actualitza_pos(...)
 • pilota.pinnta( qp )

Connexions (però casi que millor ho deixeu pel final, de moment avanceu la pilota amb velocitat constant):

 • xslider -> setVelX
 • yslider -> setVelY


Gestió dels rebots

Dintre de la funció actualitza_pos( ample, alt ) de la pilota caldrà gestionar els rebots:

 • Incrementar posició segons velocitat
 • Controlar que la posició de la pilota no ha sobrepassat cap dels 4 límits de les parets. Si ho ha fet, canviem:
  • El signe (+ o -) de la velocitat.
  • Col·loquem la pilota en el límit per si ens hem passat.


Velocitat variable

Efectuem les connexions:

 • xslider -> setVelX
 • yslider -> setVelY

I dintre d'aquests mètodes modifiquem la velocitat de la pilota. Veurem com canvia la trajectòria.

Connectem teclat amb els sliders

Volem modificar la velocitat de la pilota també amb les tecles de cursor.

...TODO...