Bases de dades

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Mòdul de bases de dades per CFGS.

#FpInfor #AsixMp02 #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02Uf04 #DawMp02Uf04 #DamMp02Uf04


BBDD no-SQL

És la més recent generació de bases de dades. Han sorgit un conjunt heterogeni de tècniques de la necessitat d'alta disponibilitat per sites web molt visitades i amb gran quantitat d'informació (Twitter, Facebook, Amazon, etc.).

El gran objectiu de les BBDD no-SQL és l'escalabilitat. Normalment s'aconsegueix mitjançant replicació. En el paradigma SQL resulta molt difícil d'implementar, en particular a nivell de sharding (distribució de contingut en diferents nodes). En aquest camp és on les no-SQL són molt avantatjoses, permetent escalar mitjançant replicació i sharding.

Hi ha diferents tipologies de BBDD no-SQL:

 • Key-value store: molt ràpides però d'estructura limitada
  • AWS DynamoDB: es paga per amplada de banda (throughput), més que per capacitat. Veure referències més avall.
  • Redis: molt ràpida, es guarda en memòria enlloc de disc.
 • Document store: schemaless (sense esquema) però els documents tenen estructura interna.
  • MongoDB
 • Graph database
  • ...
 • Wide column stores
  • Apache Cassandra (Java)
  • HBase (Java, utilitzada per facebook).

En aquest curs tractarem:


MongoDB

Referències:


AWS DynamoDB

Treballarem BBDD d'alta disponibilitat en AWS: DynamoDB. Permet escalar projectes per gran quantitat de demandes per segon, però té algunes peculiaritats en la seva organització.


BBDD orientades a objecte

Solen estar orientades a persistència d'objectes per aplicacions.

Moltes vegades intervé un ORM (Object Relational Mapper) per facilitar la traducció d'objectes en taules o en l'estructura adient de la BBDD emprada.


BBDD objecte-relacionals

Teoria:

Bases de dades Objecte-Relacionals:

Teòricament s'inclou a PostgreSQL com a BBDD objecte-relacional. Però en realitat, a data de Març de 2013 no és del tot cert. Disposa d'objectes amb atributs, però no permet crear mètodes (member functions). Si volem utilitzar una aproximació procedimental, sense encapsular les funcions en objectes, podem utilitzar PostgreSQL.


BBDD relacionals

Les clàssiques!