SQL taules

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquest tutorial tracta de la creació de bases de dades amb la instrucció CREATE DATABASE.

Posteriorment passarem a la creació de taules amb CREATE TABLE i insercions bàsiques de registres amb INSERT.

Primer de tot entrarem al sistema amb

$> mysql -u <nom_usuari> -p -h <host>


Creació de taules[modifica]

Els tipus de dades fonamentals amb els que tractarem seran:

 • Nombres
  • Sencers (enters): INT
  • Decimals (punt flotant): FLOAT, DOUBLE
 • Text
  • CHAR (entre parèntesi el nº de caràcters)
  • VARCHAR (ídem)
  • TEXT (sense cap paràmetre, equival al MEMO de Access). No es pot indexar.
 • Binari
  • BLOB (Binary Large OBject): per arxius, fotos, etc.
 • Enumerats
  • ENUM

Primer de tot crearem la base de dades. Si l'usuari és enric, podem crear la base de dades amb CREATE DATABASE:

mysql> CREATE DATABASE enric_insti;
mysql> use enric_insti

Creem una taula d'assignatures amb la instrucció CREATE TABLE. La sintaxi bàsica és:

CREATE TABLE <nom_taula> ( <def_col_1>, <def_col_2>, etc.);

on <def_col> significa "definició de columna" i es posa:

<def_col>: <nom_columna> <tipus_dades> <modificadors>

Així, la definició de la nostra taula quedarà:

mysql> CREATE TABLE assignatures (
  -> id_assignatura INT NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
  -> titulacio VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> assignatura VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> professor VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> hores INT);

Per veure si tot ha anat bé, fem:

mysql> desc assignatures;

Possibles errors:

 • Si la creació de la taula us ha donat un error podeu tornar a repetir la definició de la taula.
 • Si heu creat la taula però alguna columna és errònia, heu de tornar a crear la taula. Per poder crear-la de nou abans l'heu de destruïr amb la comanda DROP TABLE <nom_taula>;

Introducció de dades[modifica]

Per introduïr les dades utilitzarem la comanda INSERT. Hi ha dues versions del INSERT:

 • INSERT INTO <nom_taula> (<col1>,<col2>,etc.)
  VALUES (<val1>,<val2>,etc.);
 • INSERT INTO <nom_taula>
  SET <col1>=<val1>, <col2>=<val2>, etc.

Abans de fer un INSERT, però, cal conèixer totes les dades. Per exemple, si volem introduïr l'assignatura amb aquestes dades:

 • Nom de l'assignatura: Matemàtiques 2n ESO
 • Titulació: ESO
 • Professor: Pere Font
 • Hores: 120

Cal tenir en compte que id_assignatura és la PK (Clau primària) i la genera automàticament la taula ja que la hem posat com a auto_increment en la definició de la taula. Per tant, no posarem la id_assigntura dintre de la llista de columnes. Podem forçar un valor de la PK si volem al introduir la tupla però en general no ens interessa fer-ho i preferirem deixar-ho de manera automàtica.

La instrucció adient serà:

mysql> INSERT INTO assignatures (titulacio,assignatura,professor,hores)
  -> VALUES ("ESO","Matemàtiques 2n ESO","Pere Font",120);

I per comprovar si tot ha anat bé farem:

mysql> SELECT * FROM assignatures;

Fixeu-vos en què la columna id_assignatura figura un "1", assignat automàticament per la base de dades.

Exercici[modifica]

Introduïu, segunt l'exemple anterior, dades corresponents a les assignatures de 1r d'ESO.

 • 1r ESO
  • Ciències naturals (Josep Cornudella, 130h)
  • Ciències socials (Alba Rodríguez, 100 h)
  • Visual i plàstica (Conxita Franch, 86 h)
  • Castellà (Pere Andreu, 100 h)
  • Català (Jaume Frontanyà, 130 h)
  • Matemàtiques (Pepi Torres, 130 h)
  • Anglès (Ramon Sanjuan, 100 h)

Esborrat

Si us equivoqueu en una entrada podeu consultar com esborrar-la amb la comanda DELETE, però aneu amb compte que és fàcil esborrar-ho tot!

Índex sobre taules[modifica]

(... encara per fer ...)


Taules i relacions[modifica]

(... encara per fer ...)