PyQt4: Marquesina python

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Ale, aquí teniu més codi d'una marquesina o "missatge rodant". Val a dir que podeu millorar l'aspecte de tot plegat...

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-


from PyQt4 import QtCore,QtGui
import sys

class Pantalla(QtGui.QWidget):
  color = QtGui.QColor(255,255,255)
  frase = ""
  posx = 0
  posy = 0
  vel = -5
  
  def __init__(self):
    super(Pantalla,self).__init__()
    
  def actualitza_pos(self):
    self.posx = self.posx + self.vel
    self.posy = self.height()/2
    # control limits
    longitud = len(self.frase)*10
    
    if self.posx <= -longitud:
      self.posx = self.width()
    elif self.posx >= self.width():
      self.posx = -longitud+1
    
  def paintEvent(self,e):
    qp = QtGui.QPainter()
    qp.begin(self)

    self.actualitza_pos()
    
    qp.setBrush( self.color )
    qp.drawRect( 0, 0, self.width()-1, self.height()-1 )
    qp.drawText( self.posx, self.posy , self.frase )
    
    qp.end()

class Marquesina(QtGui.QWidget):
  def __init__(self):
    super(Marquesina,self).__init__()
    self.initUI()
  
  def initUI(self):
    # elements
    self.set = QtGui.QPushButton("Set", self)
    self.textview = QtGui.QLineEdit("posa text aqui...", self)
    self.slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Vertical, self)

    self.pantalla = Pantalla()
    
    # connexions SIGNALS i SLOTS
    self.set.clicked.connect( self.canvia_text )
    self.textview.returnPressed.connect( self.canvia_text )
    self.slider.valueChanged.connect( self.canvia_vel )
    
    self.grid = QtGui.QGridLayout()
    self.grid.addWidget(self.set,0,0)
    self.grid.addWidget(self.slider,1,0)
    self.grid.addWidget(self.textview,0,1)
    self.grid.addWidget(self.pantalla,1,1)
    
    self.setLayout( self.grid )
    
    self.setGeometry(150,150,700,600)
    self.show()
    
    self.timer = QtCore.QTimer()
    self.timer.timeout.connect( self.pantalla.repaint )
    self.timer.setInterval(50)
    self.timer.start()
    
    # veiem text des del principi dels temps
    self.canvia_text()
    self.setFocus()

  def canvia_text(self):
    self.pantalla.frase = self.textview.text()
    self.setFocus()
  
  def canvia_vel(self):
    self.pantalla.vel = self.sender().value()
    self.setFocus()

  def keyPressEvent(self,e):
    if e.key() == QtCore.Qt.Key_Left:
      self.pantalla.vel = -abs(self.pantalla.vel)
    elif e.key() == QtCore.Qt.Key_Right:
      self.pantalla.vel = abs(self.pantalla.vel)
    

app = QtGui.QApplication([])
m = Marquesina()
sys.exit( app.exec_() )