LocalStorage en Javascript

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

localStorage és una base de dades tipus key/value interna dels navegadors (oju, en altres entorns no existeix o pot funcionar diferent) i que permet emmagatzemar variables internes a les aplicacions en [Javascript].

Alguna referència: http://www.w3schools.com/Html/html5_webstorage.asp

Funcions típiques (funciona similar a un diccionari):

window.localStorage.addItem( key, val )
window.localStorage.removeItem( key )
window.localStorage.getItem( key )
window.localStorage.length

Podem utilitzar localStorage.length per recórrer tots els elements de la memòria interna.

Una BBDD key/value només ens permet guardar estructures simples (strings, int, float). Si volem podem emmagatzemar un array o un diccionari (JS object) cal utilitzar la llibreria JSON per serialitzar-ho.

JSON.stringify( objecte )
JSON.parse( string )

Codi d'exemple:

    var tasques = []
    /* init */
    var ts = window.localStorage.getItem("tasques")
    if( ts )
      // carreguem dades inicials
      tasques = JSON.parse( ts )
    else
      // inicialitzem array tasques (nomes primer cop)
      window.localStorage.setItem( "tasques", JSON.stringify(tasques) )
    
    function grava() {
      var task = document.forms[0]["task"].value
      tasques.push( task )
      // no podem entrar un array per les bones. cal codificar-lo en JSON
      window.localStorage.setItem( "tasques", JSON.stringify(tasques) )
    }
    
    function carrega() {
      var llista = document.getElementById("llista")
      llista.innerHTML = "" //buidem llista
      tasques = JSON.parse( window.localStorage.getItem("tasques",tasques) )
      for( var i in tasques ) {
        var elem = document.createElement("li")
        elem.innerHTML = tasques[i]
        llista.appendChild( elem )
      }
    }
    
    function esborra_tot() {
      tasques = []
      window.localStorage.setItem( "tasques", JSON.stringify(tasques) )
    }
<html>
<head>
  <script>//...script anterior...
  </script>
</head>

<body onload="carrega()" >
  <form onsubmit="return false;">
    <h2>Todo list</h2>
    New task:
    <input type="text" name="task" />
    <input type="submit" onclick="grava();carrega();return false;" />
  </form>
  <button onclick="esborra_tot();carrega()">Esborra-ho tot</button>
  <h3>Tasks to do:</h3>
  <ul id="llista">
  </ul>
</body>

</html>