Pyramid: arquitectura

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquest és un article que detalla l'original Python: Pyramid framework.

Abans de treballar aquest apartat, cal que us familiaritzeu amb aquest framework (mireu el link anterior).

Pyramid utilitza l'arquitectura model-vista-controlador.

Aïllament del codi i el disseny

Una de les idees més importants en Pyramid (i en la majordia de frameworks) és facilitar la creació i el manteniment dels projectes. Per aquesta raó es sol buscar l'aïllament entre el codi (contingut, dades manipulades amb Python) i el disseny (forma, HTML). En Pyramid això es realitza mitjançant la utilització de les views (codi de la pàgina) que es renderitzen en les plantilles (.pt o .mako).

Tal com diem, ens convé separar netament:

 • Codi: dades, manipulació amb un llenguatge de programació. Arixu views.py
 • Disseny: aparença de la web (HTML, CSS). Carpeta templates: arxius .pt o .mako


Arxius d'un projecte Pyramid

L'arquitectura bàsica d'una site Pyramid , just quan creem el scaffold bàsic és (en negreta les que ens interessen):

simpleshop/
├── CHANGES.txt
├── development.ini    # arxiu de conf. de l'entorn (port d'escolta, etc.)
├── MANIFEST.in
├── production.ini
├── README.txt
├── setup.cfg
├── setup.py
└── simpleshop      # arxiu de conf. de l'entorn (port d'escolta, etc.)
  ├── __init__.py    # arxiu __INIT__
  ├── static
  │   ├── favicon.ico
  │   ├── footerbg.png
  │   ├── headerbg.png
  │   ├── ie6.css
  │   ├── middlebg.png
  │   ├── pylons.css  # CSS (full d'estils)
  │   ├── pyramid.png
  │   ├── pyramid-small.png
  │   └── transparent.gif
  ├── templates
  │   └── mytemplate.pt # template principal
  ├── tests.py
  └── views.py     # arxiu VIEWS


Parts bàsiques del projecte

 • __init__.py : codi d'arrencada. Hi trobarem:
  • Configuració general de l'aplicació
  • Conf. directori static
  • Configuració de les rutes: traducció de les URLs -> funcions (views).
 • views.py
  • Codi de les views (el què s'executarà abans de renderitzar la plantilla).
 • templates (carpeta) : plantilles (documents model per ser renderitzats).


Per crear una nova pàgina

 1. Crear una nova view en views.py
  • Tenir cura de no sobreescriure el nom de la funció de la view.
 2. Afegir la ruta (URL) que ens portarà a la view:
  • A l'arxiu __init__.py
 3. Crear la plantilla (template) que renderitzarà la view.
  • Crear un nou arxiu .mako a la carpeta "templates".
  • La plantilla ha d'estar "lligada" a la view (pel paràmetre "renderer" del decorator).


1.View

Mostrarem un petit exemple de com es passen la informació entre el codi (view) i la plantilla.

A la view generarem les dades a partir d'arxius o de bases de dades. Quan acabem de processar-ho retornarem les dades a la plantilla en forma de diccionari.

En el següent exemple retornarem 3 variables dins del diccionari:

 • nom del projecte
 • llista de productes
 • diccionari de productes i preus
@view_config(route_name='productes', renderer='productes.mako')
def productes_view(request):
  # aqui aniriem als arxius o la base de dades a buscar la informació
  # així ho simulem
  proj = "Botigueta Pro"
  prod = [ 'pepino' , 'enciam' , 'plàtan' ]
  preus = { 'pepino':'2€/kg', 'enciam':'1€/peça', 'plàtan':'2.5€/kg' }
  # els retornarem amb:
  return { "projecte":proj, "productes":prod, "preus":preus }

2.Ruta a __init__.py

Això és necessari per que la request de la URL que demana el client es redirigeixi cap a la view.

config.add_route('productes', '/botiga') # productes=view, /botiga=URL

3.Plantilla (template .mako o .pt)

Ara podrem utilitzar les variables retornades a la view a la plantilla productes.mako (la que s'indica al "renderer" de la view). En la plantilla (template) treballarem amb HTML, i, per exemple, per visualitzar el nom del projecte posaríem:

${projecte}

...i amb la llista i el diccionari tres quarts del mateix:

<html>
  <body>
   <h1>${projecte}</h1>
   <ul>
   % for prod in productes:
     <li>${prod}</li>
   % endfor
   </ul><br>
   El preu de l'enciam és: ${preus['enciam']}
  </body>
</html>

Alguns ajustos més perquè funcioni

Per problemes de la codificació per defecte (unicode) cal canviar-la a "utf-8" tant als arxius com en el sistema:

Editar /usr/lib/pythonX.Y/sitecustomize.py i afegir:

import sys
sys.setdefaultencoding('utf-8')

Afegir la codificació al principi dels arxius:

# -*- coding: utf-8 -*-

Finalment cal afegir el path dels templates MAKO al main() del __init__.py:

import os
here = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
settings['mako.directories'] = os.path.join(here, 'templates')