Programació

De Cacauet Wiki
Salta a la navegació Salta a la cerca

En aquest curs treballarem amb les llenguatges C++ i Python.

 • El llenguatge C/C++ continua sent la opció més generalitzada de programació de sistema i té la capacitat de poder treballar a molt baix nivell, mantenint així un rendiment molt alt.
 • El llenguatge Python ha incrementat la seva quota de mercat progressivament, sobretot mercès l'impuls donat per Google amb el seu AppEngine. És un llenguatge orientat a objectes nadiu i de més alt nivell que el C++, el que permet una manipulació més elegant però amb menys rendiment.


UF4: Programació Orientada a Objectes. Fonaments

Llenguatges compilats i interpretats. Diferències i implicacions.

Referències:

Llenguatge Python

POO

 • POO Introducció. Objectes i les característiques (herència, sobrecàrrega, polimorfisme).
 • POO Classes. Instanciació, mètodes i atributs, constructors i destructors.
 • POO Herència. Una de les principals característiques de la POO.
 • POO: Polimorfisme. Una altra característica principal de la POO. En Python no és tan rellevant degut als tipus dinàmics.
 • POO Sobrecàrrega: la sobrecàrrega s'aplica a mètodes i operadors. En Python no s'utilitza en favor dels keyworded arguments.
 • POO Operadors: operacions de comparació entre classes.

Exercicis: POO Exercicis


UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals

 • Estructures de dades:
  • Bàsiques: nombre (sencer, flotant), caràcter, booleà
  • Avançades: vector, llista, matriu, cua (queue), pila (stack), hash table, arbres (binaris, multicamí), grafs
 • Col·leccions i iteradors
  • Python: yield
 • Excepcions
 • Templates
 • Concurrència: (llibreria threading) http://docs.python.org/2/library/threading.html
  • Threads (fils d'execució)
  • Timers
  • Signals
  • Mutex (locks) i semàfors
 • Fluxos (streams)

GUI: Graphical User Interface

Joc del mur amb PyGTK

UF6: POO. Introducció a la persistència en BD